Privacy Policy

ห้ามแสปมเว็บไซต์

ห้ามสร้าง QR CODE ที่เป็นไวรัสหรือมัลแวร์

ห้ามสร้าง QR CODE ที่ผิดต่อหลักศีลธรรมและสร้างความแตกแยกต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ห้ามสร้าง QR CODE พี่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และความขัดแย้ง

ห้ามสร้าง QR CODE ที่เกี่ยวกับการพนัน

และห้ามสร้าง QR CODE ทุกประเภทที่ผิด พรบ.คอมพิวเตอร์

 

*** การสร้าง QR CODE ในเว็บไซต์ qrcodeinthai.com เกิดจากผู้ใช้งานภายนอกทางผู้จัดทำเว็บไซต์ไม่รับผิด ชอบความเสียหายทุกกรณี

 

ค่าจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Disclaimer) และนโยบายการให้บริการ (Termsร of Service) ฉบับนี้ กระทำขึ้นระหว่างท่าน “ผู้ใช้งาน” (User) และ “ผู้จัดทำเว็บไซต์”
การใช้เว็บไซต์นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้

1. บททั่วไป – เว็บไซด์นี้ เป็นเพียงสื่อกลาง ในการให้บริการ เก็บรวบรวม ข้อมูล บริการ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ใช้บริการ และผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยบรรดาข้อมูล บริการ และข่าวสารในบริการ ที่อยู่ในเว็บไซต์อาจมีความล่าช้า การละเว้นหรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลบริการและข่าวสารดังกล่าวดังนั้นผู้จัดทำเว็บไซต์จึงไม่ขอรับรองและไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล บริการ ข่าวสารหรือข้อความใดๆ
ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งลำดับ เวลา ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆของข้อมูลบริการหรือข่าวสารไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลจากบุคคลที่สามซึ่งได้นำมาประกาศบนเว็บไซต์นี้ หรือเป็นข้อมูลของบุคคลที่สามในเว็บไซต์อื่นที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อหรือการละเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ เขียนรายงาน หรือส่งข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ผ่านบริการของเว็บไซต์นี้ หรือไม่ว่าในลักษณะใดๆก็ตามผู้จัดทำเว็บไซต์
จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

2. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น – เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ผู้จัดทำเว็บไซต์มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและมิได้สื่อโดยนัยว่า ผู้จัดทำเว็บไซต์ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียด ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจน นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

 

3. การไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย – ผู้จัดทำเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆรวมถึงความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้หรือการที่บุคคลใดๆไม่สามารถเข้าใช้ได้นอกจากนั้น ผู้จัดทำเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งานความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ ไวรัส ถึงแม้ว่าผู้จัดทำเว็บไซต์จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

 

4. ภาวะนอกเหนือการควบคุม – ผู้จัดทำเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากสาเหตุที่ผู้จัดทำเว็บไซต์ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้โดยตรงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การที่อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์ หรือเครื่องมือติดต่ออื่นไม่ทำงาน หรือปัญหาอันเกิดจากการต่อการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรมความผิดพลาดของผู้ประกอบการอื่น อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภาวะที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (force majeure) และการประท้วงนัดหยุดงานหรือปัญหาแรงงานอื่นๆ

 

5. การสงวนสิทธิ์ – หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่นบรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอและส่วนประกอบใดๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์โดยชอบด้วยกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศไทยหากบุคคลใด ลอกเลียนปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ผู้จัดทำเว็บไซต์ไม่ว่าเพียงบางส่วน หรือ ทั้งหมดจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาทันที

 

6. การไม่ระบุความเป็นเจ้าของในเนื้อหา – บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอและส่วนประกอบใดๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อันเป็นสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของรายอื่นให้ถือว่าสิทธิ์โดยชอบธรรมทั้งหมด ตกแก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆเพื่อความกระชับในการนำเสนอเนื้อหา ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ ในการระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆที่รับทราบและรู้จักโดยทั่วไป

 

7. กฎสากลแห่งการใช้อินเทอร์เน็ต – โปรดระลึกไว้เสมอว่าโดยกฎโดยสากลของการใช้อินเตอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้จะต้องทำตามกฎของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและข้อความ และเนื้อหาที่ยอมรับได้ของประเทศนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งาน ตกลงที่จะทำตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูลจากประเทศไทยหรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่

 

8. การไม่รับรองในความคงอยู่ – ผู้จัดทำเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวรเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้จัดทำเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อท่านผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆและการหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวรนั้น

 

9. การแก้ไขข้อตกลง – ผู้จัดทำเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อตกลงและสัญญาตามสมควร

 

10. ความบกพร่องของสัญญา – ในกรณีอื่นใดหรือหากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่าข้อกำหนดของสัญญานี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้หรือข้อตกลงนี้ใช้บังคับไม่ได้ ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นโมฆะ ให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับ ใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยทั้งสองฝ่าย จำต้องหาข้อสัญญาใหม่มาแทนที่ข้อสัญญาใดๆที่ใช้บังคับไม่ได้ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นโมฆะ

 

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ – ข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย